ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านขุนลาว

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านขุนลาว ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า
12
บ้านห้วยคุณพระ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00