ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านสันต้นแหน ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
8
บ้านห้วยส้าน ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
9
บ้านแพะ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
10
บ้านหัวทุ่ง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
14
บ้านท่าสันกลาง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00