ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านสบห้วย ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
2
บ้านสันต้อม ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
3
บ้านห้วยส้านดอนจั่น (เฉพาะบริเวณบ้านป่าสักเหนือ) ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
4
บ้านสันกันแฮ้ว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
5
บ้านป่าอ้อย ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
11
บ้านป่าสัก ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00