ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านห้วยส้านพลับพลา
6
บ้านห้วยส้านพลับพลา
7
บ้านดอยชมภู
8
บ้านเหมืองลึก
9
บ้านห้วยส้านอาข่า

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00