ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบัวสลีวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านแม่มอญ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
7
บ้านศรีวังมูล ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
11
บ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
12
บ้านบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
2
บ้านต้นง้าว ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
3
บ้านหัวโล๊ะ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
4
บ้านสันปูเลย ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
5
บ้านแม่ต๊าก ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
6
บ้านต้นยาง ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
8
บ้านหนองคึก ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
9
บ้านปงป่าตอง ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
10
บ้านป่าลง ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00