ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านส้มป่อย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านขุนแม่ลา ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
2
บ้านส้มป่อย ต.ขุนแม่ลาน้อย อ,แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
2
บ้านแม่อมลาน ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
3
บ้านป่าแก่ ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
4
บ้านฟักทอง ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
5
บ้านแม่ลาผาไหว ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00