ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านแม่สุ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
หมู่บ้านแม่สุ ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
8
หมู่บ้านทุ่งป่าคา ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9
หมู่บ้านสุขใจ ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3
บ้านสำเพ็งเหนือ ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
11
บ้านสำเพ็งใต้ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม๋ฮ่องสอน
3
หย่อมบ้านโก่ป๊ะ ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00