ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านจอซิเดอเหนือ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4
บ้านจอซิเดอใต้ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4
บ้านซิแหย่โล่ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4
บ้านอุนูใต้ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4
บ้านอุนูเหนือ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4
ห้วยเฮี๊ยะ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00