ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านแม่จ๊าง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านแม่กะไน ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
2
บ้านห้วยปลากั้ง ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
3
บ้านขุนวง ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
4
บ้านขุนวงเหนือ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
5
บ้านแม่จ๊าง ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
6
บ้านดงกู่ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
7
บ้านดงน้อย-ดงหลวง ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00