ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านแม่ลิด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านขนุน ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
3
บ้านขนุน ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
2
บ้านแม่ลิดหลวง ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
2
บ้านสุดห้วยนา ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
1
บ้านปางช้าง ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
2
บ้านห้วยนา ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
2
บ้านป่าเห้ว ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
1
บ้านสิริมงคล ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
1
บ้านป่าแก่ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
1
บ้านสะลี ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
1
บ้านแม่ลิดน้อย ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3
บ้านแม่สวรรค์หลวง ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00