ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยวอก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านห้วยเกี๋ยง ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6
บ้านห้วยวอก ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6
ย่อมบ้านห้วยบก ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4
ย่อมบ้านห้วยช้าง ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4
ย่อมบ้านห้วยช้างน้อย ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4
ย่อมบ้านห้วยเกี๋ยงน้อย ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4
ย่อมบ้านห้วยไก่ป่า ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00