ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ตำบล จองคำ
2
ตำบล ผาบ่อง
3
ตำบล หมอกจำแป่
4
ตำบล ห้วยปูลิง
5
ตำบล ห้วยโป่ง
6
ตำบล ปางหมู
7
ตำบล ห้วยผา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00