ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนปายวิทยาคาร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2
ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3
ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่่องสอน
4
ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5
ตำบลทุงยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6
ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7
ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00