ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านคลองม่วง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านท่ารวก ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
6
บ้านคลองม่วง ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
4
บ้านเนินศาลา ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00