ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านประดาหัก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านประดาหัก ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
8
บ้านหลักเมตร ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุท้ยธานี
13
บ้านสวนป่า ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
9
บ้านล่องตะเคียนเตี้ย ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00