ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านไร่ในเขตเทศบาล ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
บ้านไร่นอกเขตเทศบาล ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
4
บ้านหัวนาในเขตเทศบาล ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
4
บ้านหัวนานอกเขตเทศบาล ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00