ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
9
ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
10
ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00