ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านเก้าเลี้ยว ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
5
บ้านใหม่คลองเคียน ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
6
บ้านอีตูบ ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
7
บ้านไก่ดิ้น ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
3
บ้านใหม่คลองไทร ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
2
บ้านหนองอาสา ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
5
บ้านคลองโป่ง ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
12
บ้านหนองปักไทร ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00