ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
นาทุ่งเชือก ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
9
แม่ระมาด ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00