ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านกลาง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านกลาง ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
6
บ้านบางกุ้ง ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
8
บ้านล่องบง ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
9
บ้านหนองพรมหน่อ ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
6
บ้านป่าบัว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00