ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านนครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
5
บ้านนครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
6
บ้านนครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
12
บ้านนครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
13
บ้านนครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00