ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านหัวยาง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชร
3
บ้านปากคลองใต้ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00