ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสหวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านไร่ใต้ ต.ทรงธรรม อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร
3
สหกรณ์ ตำบลทรงธรรม อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร
12
สหกรณ์พัฒนา ต.ทรงธรรม อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00