ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
9
บ้านปล้องทองพัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
12
บ้านนาเจริญสุข ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00