ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านคลองเจริญ ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
5
บ้านบ่อแก้ว ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
6
บ้านไร่นาขวัญ ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
8
บ้านแก้วสระ ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
10
บ้านบ่อแก้วพัฒนา ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00