ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองจิก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านบึงช้าง ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
1
บ้านหนองจิก ต.จันทิมา องลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
5
บ้านรุ่งโรจน์ ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
8
บ้านตะเคียนงาม ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00