ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนขาณุวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านบุ่ง ตำบลป่ายางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130
1
บ้านหาดชะอม ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130
2
บ้านแสนตอ ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130
3
บ้านแสนตอ ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130
2
บ้านเกาะตาล ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130
3
บ้านป่าพุทรา ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130
3
บ้านกล้วย ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130
2
ป่าพุทรา ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130
4
บ้านโนนตารอด ตำลบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130
7
บ้านดอนขวาง ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130
6
บึงปอแดง ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62120
4
วังพลับ ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130
12
บ้านป่าพุทรา ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130
6
บ้านหนองเหมือด ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00