ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสลกบาตรวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านสระตาพรม ตำบลดอนแตง
2
บ้านดงดำ ตำบลดอนแตง
7
บ้านบ่อกระบาก ตำบลบ่อถ้ำ
1
บ้านบ่อถ้ำ ตำบลบ่อถ้ำ
4
บ้านโอ่งทาน ตำบลบ่อถ้ำ
1
บ้านนาเหนือ ตำบลวังชะพลู
3
บ้านช่องลม ตำบลวังชะพลู
9
บ้านเปาะสวอง ตำยล
1
บ้านสลกบาตร ตำยลสลกบาตร
6
บ้านรังแถว ตำบลสลกบาตร
2
บ้านห้วยแก้ว ตำบลวังชะพลู
13
บ้านหนองบอน ตำบลบ่อถ้ำ
13
บ้านสันเนินดินแดง ตำบลวังชะพลู
1
บ้านศรีไพศาล ตำบลปางมะค่า

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00