ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
10
ร.ร.อนุบาลพรานกระต่าย ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
6
ร.ร.วัดโพธิ์ธาราม ต.ถ้ำกระ่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
7
ร.ร.บ้านใหม่เขานิยม ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
1
ร.ร.บ้านนาป่าแดง ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
1
ร.ร.บ้านหนองหัววัว ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
4
ร.ร.บ้านบางลาด ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
1
ร.ร.บ้านคุยแขวน ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
3
ร.ร.บ้านห้วยน้ำใส ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
1
ร.ร.อนุบาลธรรมรัตน์ ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
5
ร.ร.บ้านพรานกระต่าย ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
9
ร.ร.บ้านเขาสว่างอารมณ์ ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
2
ร.ร.บ้านคุยป่ายาง ต.เขาคีรีส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
4
ร.ร.บ้านเมืองพราน ต.เขาคีรีส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
1
ร.ร.บ้านคลองห้วยยั้ง ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
9
ร.ร.บ้านลานไผ่ ต. ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
7
ร.ร.บ้านคุยประดู่ ต. วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
3
ร.ร.บ้านวังมะค่า ต. วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
2
ร.ร.ดรุณานุกูล(หัวถนน) ต. พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
3
ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
2
ร.ร.บ้านหนองตากล้า ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
1
ร.ร.บ้านเขาคีรีส ต.เขาคีรีส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
10
ร.ร.บ้านทุ่งรวงทอง ต.เขาคีรีส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
3
ร.ร.บ้านทุ่งน้ำตก ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
6
ร.ร.บ้านลานช้างท่าว ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
4
ร.ร.บ้านสุขุขุม(อนุสรณ์พลยงค์) ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
3
ร.ร.บ้านแคทอง ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00