ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ่อไม้หว้า น้ำรึม เมือง ตาก
2
บ้านลานตาเกลี้ยง น้ำรึม เมือง ตาก
6
บ้านคลองขยางโพรง น้ำรึม เมือง ตาก
6
มาบมะโก ตลุกกลางทุ่ง เมือง ตาก
7
เนินมะคึก ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00