ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6,7
ตรอกซอย ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
13
ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
14
ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00