ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองเชียงคา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านหนองเชียงคา ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
11
บ้านหนองเชียงคาใต้ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00