ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านหนองคล้า ตำบลทาขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
8
บ้านยางพะเนียด ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
7
บ้านวังกะจะ ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00