ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดคลองคูณ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
คลองคูณ ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
3
อ้อมหล่ม ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
4
ท่าควาย ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
7
ศาลากลางบ้าน ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00