ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านทุ่งพรหมทอง ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
7
บ้านหนองคก ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
4
บ้านหนองในดง ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00