ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
ตะกุดไผ่ ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
14
บ้านไทรงาม ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
13
พานทองพัฒนา ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
9
บ้านหัวหนอง/บ้านหนองยาง ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00