ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านคลองทราย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านซับอโศก ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
8
บ้านกลุ่มสิงห์ ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
10
บ้านหนองขามเหนือ ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
11
บ้านคลองทราย ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
13
บ้านทรายเพชร ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
5
บ้านซับปางช้าง ตำบลซับน้อย อเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
6
บ้านหินดาด ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00