ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านยางสาว ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
2
บ้านโนนสง่า ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
10
บ้านโนนสง่า ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00