ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
13
วังไทร ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
1
คลองกระจัง ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00