ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านโคกสะแกลาด ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
12
บ้านรักไทย ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
14
บ้านคลองมะกอก ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00