ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองบัว

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านหนองบัว ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
11
บ้านหนองบัวทอง ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
17
บ้านบัวพัฒนา ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
18
บ้านบัวทองพัฒนา ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00