ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านปากตก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านปากตก ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
10
บ้านคลองสาม ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
4
บ้านวังเหว ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67220
5
บ้านซับศรีทอง ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ รหัสไปรณีย์ 67220

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00