ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านบ่อไทย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
13
บ้านไทรงาม ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
2
บ้านตีบใต้ ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
4
บ้านวังสงวน ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
5
บ้านบ่อไทย ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
6
บ้านโนนดู่ ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
7
บ้านนาวังแหน ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
8
บ้านวังเจริญรัตน์ ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
10
บ้านโนนตูม ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
11
บ้านเนินสว่าง ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00