ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านตะกุดงาม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
หมู่บ้านตะกุดงาม ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
4
หมู่บ้านวังสะตือ ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00