ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
คลองตะพานหิน ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
3
หมู่๓บ้านสระหมื่นเชียง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00