ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านวังชงโค ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
2
บ้านกองทูล ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
3
บ้านกองทูล ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
6
บ้านธาตุทอง บ้านคลองยาง ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
8
หนองบัวทอง ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00