ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาทุ่ง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านนาทุ่ง ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
7
บ้านโคกสูง ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
10
บ้านโคกสระแก้ว ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
11
บ้านหนองม่วง ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
13
บ้านโคกพัฒนา ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00