ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านท่าด้วง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านท่าด้วง ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
2
บ้านซับชมพู่ ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
3
บ้านไทรงาม ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00