ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านโภชน์ ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
3
บ้านโภชน์ ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
5
บ้านคลองไพร ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
12
บ้านเจดีย์ลอย ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00