ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
หนองชุมแสง(ทิศตะวันตก)
3
หนองชุมแสง(ทิศตะวันออก)
ุ6
หนองยาว(ทิศตะวันออก)
7
ถนนโค้ง
14
หนองชุมแสงเหนือ
15
หนองยาว(ทิศตะวันตก)

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00